ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย และระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเข้าสู่ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
1. เจ้าหน้าที่บริการ
1 นายมงคล คงเมืองแท้
2 นางสาวนฤมล เวทยาวงศ์
3 นางสาวรติรส เจริญสุข
4 นายสายัญ หวานสนิท
5 นายอดิศร สว่างเมฆ

2. เจ้าหน้าที่บังคับการ
1 นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์ -
2 นายสาธิต สุทธิรักษ์
3 นายจรูญ สะหะกุล
4 นายจิรศักดิ์ เพ็ญพงศ์

3. พนักงานห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
1 นายสาโรจน์ ม่วงภาพ
2 นายธงชัย กาญจนภักดิ์

4. พนักงานวิทยุสื่อสาร
1 นายสัญญา อินณรงค์
2 นายสุรินทร์ ทองมี
3 นายสามารถ รอดสม
4 นายวานิต ระยะไมตรี

5. พนักงานสายตรวจและบริการฉุกเฉิน
1 นายสมพร นาวารัตน์
2 นายวิโรจน์ ชื่นชม
3 นายบุญเจือ เกลี้ยงกลม
4 นายบุญรวย อินทะสา
5 นายสุคนธ์ เพ็ชรโยธา
6 นายสัญญา เจริญผล
7 นายธงชัย กาญจนภักดิ์
8 นายธรรมรงค์ ชาตะกาญจน์ 9 นายสมชาย พาหุบุตร
10 นายจักรพงศ์ คงชัยศรี
11 นายบำรุง จันทร์สุวรรณ
12 นายสมบัติ บัวผัน
13 นายกฤษฎา คณเกณฑ์

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย
1 นางบุญภา กำลังดัดษณะ
2 นายสุรชัย ทองประดิษฐ
3 นายสมชาย มีแสง
4 นายจอม ไหมนุ้ย
5 นายเสรี บุญทอง
6 นางสุชดา การัยภูมิ
7 นางจินดา เลิศล้ำ
8 นายประสิทธิ์ พรหมมา
9 นายสุวิทย์ กิ่งรัตน์
10 นางณัฐณิชา สุขสวัสดิ์
11 นางสาวละเมียด สมศักดิ์
12 นายจักริน ทองประดิษฐ
13 นายทวี ศักดิ์ศรี
14 นายกิติชัย รัตติการ
15 นางสุนันทา พิลัยงาม
16 นายอำนวย คงทน
17 นายสมพงศ์ รูปโอ
18 นายวันชัย กำลังดัดษณะ
19 นางสุชานิษฐ์ พันธรักษ์
20 นางประภาวดี สุทิน
21 นายอัคเดช คงทน
22 นายโชคดี อินทรณรงค์
23 นางสาวสุภาพร อินทรณรงค์
24 นายสายัญ หวานสนิท
25 นายณรงค์ เดชราช
26 นางจารีย์รัตน์ รักเถาว์
27 นายเอกชัย หมินหมัน
28 นางสาวน้ำทิพย์ พรประเสริฐ 29 นางสาวนฤมล เวทยาวงศ์
30 นายประไพ เปาะทองคำ
31 นายพยง ทองปนะ
32 นายพรศักดิ์ รักญาติ
33 นางสาวกัญญารัตน์ คงเมืองแท้
34 นางนวรัตน์ เดชทิม
35 นายจเร เพ็ชรมณี
36 นางราตรี คงสนิท
37 นายประสิทธิ์ หมิดหวัง
38 นายประมวล อิสสระ
39 นายสมบูรณ์ พรมประทีป
40 นางสำเริญ สุภาพโรจน์
41 นางสาวกานดา ยีหยง
42 นายพรชัย จามิต
43 นายไกรนรา เพชรสีเงิน
44 นายโกวิทย์ พรหมรักษ์
45 นายปัญญา อามิตร
46 นายสมใจ ทองคำ
47 นางสาวสุมล นาคัน
48 นายสุนันท์ ธานินพงศ์
49 นายไพจิตร คงสนิท
50 นางยุพิน พนาลี
51 นายจงรักษ์ อุทัยรัตน์
52 นายวรวิทย์ เชาวลิต
53 นายสมยศ อินทร์พรหม
54 นางสร้อยสุดา รักษาพล
55 นางพิไลวรรณ ช่วงชล
56 นายประทีป ช่วงชล
57 นายอนันต์ณพ โอทองคำ
58 นายจำลอง หมื่นหยัน
59 นางอนงค์ ยอดประเสริฐ
60 นางสาววรรณดี สมศักดิ์
61 นางสาวจิราภรณ์ พรหมมาศ
62 นายสมชาย จันทร์หริก
63 นายณัฐพงศ์ นวลหวาน
64 นายพีรพงศ์ พลวารินทร์
65 นายประเสริฐ พลหาญ
66 นางกนกพร ขวัญแก้ว
67 นางอมรรัตน์ พลหาญ
68 นายสมพล ชัยเดช
69 นางสาวศิริยา ศรีจันทร์
70 นางฐิติวรรณ ทวีเมือง
71 นางจริยา คงชัยศรี
72 นายดลเราะเผด โต๊ะบ้าย
73 นางสาวเทียนประไพ พฤกษกลำมาศ
74 นายสมชาย สมศักดิ์
75 นางสาวลักษมณ บุญช่วย
76 นางสาวอิทธิพร อินทะสา
77 นายสุวิทย์ สายทอง
78 นายอิทธิศักดิ์ อินทรณรงค์
79 นายวิทยา สุประดิษฐ์
80 นางกาญจนา ชื่นชม
81 นายสหัส เชาวนะ
82 นายสุบิน กูล้อนิ
83 นายวุฒิชัย จันทร์ชุม
84 นายศักดา พลเยี่ยมแสน
85 นายอนันต์ โต๊ะตาเหยะ
86 นายสุพจน์ โชติกะ
87 นางสาวกาญจนา อะสาร
88 นายจัด ช่วยอนันต์
89 นายศิระยุทธ วาหลวง
90 นายจรัญ สุขเดโช
91 นางอรพิน คงเมืองแท้
92 นายอนุรักษ์ หนูน้อย
93 นายอุเทน ขาวล้วน
94 นายวิทยา จัตตุพงศ์
95 นายไกรสร แก้วประดับ
96 นายสามารถ แก้วประดับ
97 นายประสิทธิ์ หวันโส๊ะ
98 นางสาวสาคร คงทอง
99 นางวรรณี อินณรงค์
100 นายอมร อินทมาศ
101 นางเจษฎา ขวัญทอง
102 นางสาววันดี คงประพันธ์
103 นายศุภชัย ไหมนุ้ย
104 นางแอนนา บุญฤทธิ์
105 นายฟอง เพ็ชรมณี
106 นางวรรณา บุญเจริญ
107 นายปรีชา โต๊ะดำ
108 นายชุติวัติ บัวผัน
109 นายนพดล รูปโอ
110 นายอดีต สมสังข์
111 นายธเนส จริงเจียว
112 นางสาวสุกานดา อั้งยี่สม
113 นายสมชาย นัคราช
114 นายชัยวัฒน์ นพวงค์
115 นายอดิศักดิ์ พลเยี่ยมแสน
116 นายพิทยา พนาลี
117 นายธีระพงษ์ จันทร์ชุม
118 นายอุดมพันธ์ ศรีวิสุทธิ์
119 นายประยุต พบด้วง
120 นายอภิชาติ ผลาน้อย
121 นายณรงค์ เพชรแก้มแก้ว
122 นางอันนา พันธรักษ์
123 นางสาวสมศรี ฤทธิ์มุณี
124 นายปรีชา โต๊ะตาเหยะ
125 นางเรณู องอาจ
126 นายวัชรพงษ์ คงปราณ
127 นายสราวุธ สุทธิพันธ์
128 นายฤทธิเดช คลังนาค
129 นายประเทือง พงศ์รักธรรม
130 นายวุฒิพงษ์ จันทศิริ
131 นายอนุสรณ์ เนติชัย
132 นายณัฐวุฒิ ทองประพันธ์
133 นางเวียงสา สุขสวัสดิ์
134 นายศักรินทร์ แก้วเทศ
135 นายพันธยุทธ คงนาน
136 นายวรศักดิ์ แกล้วกล้า
137 นายสำราญ เพ็ชรมณี
138 นายณัฐวุฒิ หมิดสะแหล้
139 นายโชคดี พนาลี
140 นายอำพล เจะหมัน
141 นางสาวปาริฉัตร นวลอนงค์
-
กำหนดการสอบ
วันที่ 15 - 16 มกราคม 2560
1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่
- ตรวจวัดความดันโลหิต
- ตรวจวัดความจุปอด
- ตรวจวัดแรงบีบมือ
- ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน
- ตรวจวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
- ตรวจวัดแรงเหยียดขา
- วิ่งระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

2. สอบสัมภาษณ์ และหรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกท่าน รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. การแต่งกาย ให้สะดวกต่อการทดสอบ เช่น สวมเสื้อยืด กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ


ระบบงานทำความสะอาดบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป
1. หัวหน้าโซน
1 นางสาวสุนิษา สายทอง
2 นางสาวประคอง เดชพรหม
3 นางสาววรรณิศา แซ่ล่อ
4 นายพิทักษ์ กูลระวัง
5 นางสาวจิรกานต์ กายโรจน์
6 นายอนุรักษ์ หนูน้อย

2. พนักงานทำความสะอาด
1 นางประไพ คล้ายสำลี
2 นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองนวด
3 นางประนอม ช่างสลัก
4 นางสาวสมัย เกิดทอง
5 นางอารีย์ เลื่อนเส้ง
6 นางสาวจิรพรรณ จันทุรส
7 นางอารมย์ คงทน
8 นางศิริพร ยีสา
9 นางสาวอัมพร รอบคอบ
10 นางสมจิตร รัชนี
11 นางจรรยา คงชนะ
12 นางสาวพัฒนา รอดสม
13 นางสาวสาวเล็ก หล้าหลั่น
14 นางอุบล นวลอนงค์
15 นางจินดา บุญเพ็ง
16 นางเสาวณี หวานคง
17 นางยุพิน วุฒิมานพ
18 นางจรัส โชติกะ
19 นางสาวปรารถนา ฟุ้งเฟื่อง
20 นางสาวอ้อมจิตร จารุศักดาเดช
21 นางจำปี จันทร์ชุม
22 นางณัฐกมล ขวัญสง
23 นางวรรณา บุญสุข
24 นางพรศรี นาคปน
25 นางสุรินยา พันเจริญ
26 นางณาตยา ระเห็ดหาญ
27 นางสาวอุไรวรรณ มัจฉาชาญ
28 นางดวงจันทร์ ทนคง
29 นางสาววราภรณ์ ทองยอด
30 นางจุรี แก้วนก
31 นางยุพา เกศโรจน์
32 นางยุพิน บุญฤทธิ์
33 นางสาวมณี เหล่หลัง
34 นางบุญมา ทัฬหกิจ
35 นางมณฑา หนูคง
36 นางสาวอรอุมา รักทอง -
37 นางเรวดี หยูทองคำ
38 นางสาวอารีย์ ฟุ้งเฟื่อง
39 นางชัญญา แสงอภัย
40 นางกิ่งลักษณ์ สอนสั่ง
41 นางสาวยุไหว เจ๊ะมะหมัด
42 นางสุกัญญา กิ่งรัตน์
43 นางประวิง พนาลี
44 นางสุภา นนธานี
45 นางดลยา พนาลี
46 นางสุเพ็ง เกตุโรจน์
47 นางสุพรรณีย์ เพ็ชรพันธ์
48 นางลัดดา คงศรี
49 นางสาวอาภรณ์ เปาะทองคำ
50 นางอาภรณ์ บัวผัน
51 นางศิรินทิพย์ ธานีเวช
52 นางประคิ่น รามมาศ
53 นางสาววันดี พูลสวัสดิ์
54 นางสาวระพิศ แสงสิทธิ์
55 นางวิไล พงศ์สวัสดิ์
56 นางสาวฮายาตี บูเกะยาเอะ
57 นางอรทัย พุดทรา
58 นางสาวเบ็ญจมาส ช่วยอนันต์
59 นางสาวอารี เปาะทองคำ
60 นางหนูเวียง สาระพัสดุ์
61 นางเลขา บุญสนอง
62 นางสาวจุรี ญาติมาก
63 นางอุไรวรรณ ธีรกฤษฎากร
64 นางสาววราภรณ์ พรประเสริฐ
65 นางอัจฉรา หอมทอง
66 นางสาวศิรินทิพย์ รักธรรม
67 นางจินตนา เกษรมาลา
68 นางปฐมวรรณ วาหลวง
69 นางประนอม เสนาปรึกษ์
70 นางสำรวย แก้วหีด
71 นางสาววันดี สุดสนอง
72 นางสาวอัจนา ภักดีเสนา
73 นางขวัญจิตร ศรีธามาศ
74 นางเพ็ญพะนา ศรีจันทร์
75 นางสาวสุชาดา เพ็ชรทอง
76 นางปรีดา มัจฉาชาญ
77 นางเรวดี เรืองแก้ว
78 นางสุภาวดี จันทร์สุวรรณ
79 นางสาวเนตรชนก เวสารัตน์
80 นางสาวปาริฉัตร นวลอนงค์
81 นางจารุณี เอียดเหตุ
82 นางสาวจารุเนตร อุทัยรัตน์
83 นางสาวคำนึง แพทอง
84 นางสาวสุภาพร คงเมืองแท้
85 นางสาวกรรณิกา ชมเชย
86 นางสาวภัทรนารี เจียมวิจิตร
87 นางสาวนงนุช ส้มแป้น
88 นางสุนีย์ ศรีวิสุทธิ์
89 นางวลัยพร รักเถาว์
90 นางสาวมานิตา บุษบง
91 นางสาวนาตยา ช่วยชู
92 นางสาวปวีณา เพ็ชรนิล
93 นางยุภาภรณ์ พลขันธ์
94 นางสมาพร ถ้วยทอง
95 นางสาวจุไรรัตน์ พรหมมา
96 นางสมปอง ศรีรุ่ง
97 นางสาวเมทินี แสงพลังแสง
98 นางปรีดา เกติยะ

3. พนักงานส่งเอกสาร
1 นายณัฐวุฒิ ทวีเมือง
2 นายณัฐพล สายทอง
3 นายสรายุทธ นนทเสน
4 นายสถาพร มีดี
5 นางนงนุช ส้มแป้น
6 นายกฤษฎา วัฒนสิทธิ์

4. พนักงานไปรษณีย์
1 นายจักรพันธุ์ สายทอง
2 นายไพโรจน์ อรรถพร
3 นายสมชาย รูปโอ

5. พนักงานสนับสนุนการประชุม
1 นางศิริพร เทพเฉลิม
2 นางสาวสุดารัตน์ รัชนี
3 นางจารีย์ นาคัน
4 นายเปรมประจักษ์ พุ่มเอี่ยม
5 นางสาวชนะภา รักษาเสริม
6 นางสาวจุไรรัตน์ พรหมมา
7 นางกาญจนา อุปถัมภ์
8 นางภคพร พรหมทอง

6. พนักงานซ่อมบำรุง

1 นายสุชาติ สุขสบาย
2 นายวิเชียร คงทอง
3 นายประชา สุขสบาย
4 นายสันติยา หนูนวล
5 นายธีรภัทร เสมอโภค
6 นายธานี อินณรงค์
7 นายปิยะ สุขเกื้อ
8 นายอาทิตย์ สายทอง
9 นายธาตรี เพ็ชรมณี
10 นายณัฐพงศ์ สุขสบาย
11 นายกฤษกร หีดแก้ว
12 นายไวติ่ง เกษรมาลา
13 นายวีรชัย ขวัญศรี
14 นายประสิทธิ์ นาคปน
15 นายกฤษฎา สุขสบาย

7. พนักงานจัดชั้นหนังสือ
1 นายจารึก สุวรรณ
2 นายกรีฑา ไชยานุพงศ์
3 นางสาววรรณิกา อินณรงค์
4 นางสาวอันรี หัตประดิษฐ์
5 นางสาวมยุรา สมเดช
6 นายอนุรักษ์ หนูน้อย
7 นายสรายุทธ นนทเสน
8 นายเปรมประจักษ์ พุ่มเอี่ยม
9 นางสาวอารีทิพย์ เชาวลิต
10 นางสาวสุวรรณี สุภาวรรณ์
11 นางสาวสุกัญญา สามารถ
12 นางสาวอมรรัตน์ สกุลรัตน์
13 นางสาวศศิวิมล ทองขำ
14 นางสาวสุมณี เด็นแดหวอ
15 นางสาวบุษรา พงค์สวัสดิ์
16 นางสุนิษา เต๊ะสนู
17 นางสาวจิรกานต์ กายโรจน์
18 นางสาวศศิกร สุทธิรักษ์
19 นางสาวบุญญวีร์ ศรีเผด็จ

8. พนักงานช่วยธุรการศูนย์บรรณสารฯ

1 นายศรายุทธ ศรีวิรักษ์
2 นางสาวฤทัยรัตน์ รักขพันธ์
3 นางสาวจุฑามาศ แสสงวิมาน
4 นางสาววรวีร์ ศรีวิสุทธิ์
5 นางสาวณัฐธิดา สมพงศ์
6 นางสาวบุญญวีร์ ศรีเผด็จ
7 นางสาวจิรากร เลขาพันธ์

กำหนดการสอบ
วันที่ 15 - 16 มกราคม 2560
1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่
- ตรวจวัดความดันโลหิต
- ตรวจวัดความจุปอด
- ตรวจวัดแรงบีบมือ
- ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน
- ตรวจวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
- ตรวจวัดแรงเหยียดขา
2. สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกท่าน รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. การแต่งกาย ให้สะดวกต่อการทดสอบ เช่น สวมเสื้อยืด กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม 2560


TOP