Location

0 7567 3000

บริการนักศึกษา

ทุนการศึกษา

01/01/2564

3492

การจัดบริการงานทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อรับใช้สังคมและประชาชาติ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยการศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก ปัจจัยด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีศักยภาพในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริการทุนการศึกษา มีดังนี้

  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นทุนที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น โดยให้นักศึกษากู้ยืมและผ่อนชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ www.studentloan.or.th
  2. กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นทุนที่รัฐบาลส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ โดยนักศึกษากู้และผ่อนชำระคืนหลังจากสำเร็จการศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ www.studentloan.or.th
  3. ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา มหาวิทยาลัยมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในประเภทโควตานักกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่นักกีฬาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และ/หรือค่าธรรมเนียมหอพัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  4. ทุนทำงานพิเศษ เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานและฝึกฝนทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนทำงานได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 100 ชั่วโมง มีอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท
  5. ทุนการศึกษาทั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอันมีกุศลจิตซึ่งต้องการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน โดยเจ้าของทุนอาจระบุคุณสมบัติของผู้รับทุน บางทุนจะให้เป็นรายปีการศึกษา และบางทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ โทร 075673142-3