Location

0 7567 3000

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพัก

อัพเดท : 10/09/2563

58918

หอพัก ม วลัยลักษณ์

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นการเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุขภายใต้หลักค่านิยม กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ โดยปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย และเอื้ออาทร มีที่ปรึกษาหอพักทุกหอพักดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เหมือนลูกหลาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีระบบดูแลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่านักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างมีความสุข

 

      
 

 


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายงานกิจการหอพักนักศึกษาและบริการสุขภาพ ในเวลาทำการ 075-476-555 และ 075 - 476 - 556 หรือ https://www.facebook.com/CPMdormitory 

Website: ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์