ข่าวทั่วไป

รายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานประชุม Living Will and Palliative Care วันที่ 24 มีนาคม 2560 8.00 - 15.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

บัดนี้ มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว จึงขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ช่วง Parallel session (เวลา 13.00-15.00 น.)

ห้อง Home theatre อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (การเขียนหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข)

1 นางสุคลทิพย์ ครุยทอง
2 นางสาวมันทนา ธานนท์
3 นางสาวพัชราภรณ์ เที่ยงตรง
4 นางชนานันท์ แก้วอ่อน
5 นางศุภลักษณ์ บุญหรอ
6 นางดรุณี คำสุก
7 นางชุติมา ขนานแก้ว
8 นางสุภานีย์ วงษ์สวัสดิ์
9 อ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
10 นางเพ็ญศิริ พันธุวงศ์
11 นางจิราภรณ์ โสมแก้ว
12 นางสาวภาวดี ใหม่แก้ว
13 นางสาวรุ่งทิวา แร่ทอง
14 นางสาวมลฤดี รัตนานุภาพ
15 นางมาลัย อรัญ
16 นางนงนภัส เพชรกูล
17 นางปรียา ฟุ้งตระกูล
18 นางสิริรัตน์ ปัทมาวิไล
19 นางฐิติกาญจน์ ฉ่ำชะนะ
20 นางลัดดา อติวรมันต์
21 นางลัดดาวัลย์ ดวงมุสิก
22 นางนิติภรณ์ ทองฤทธิ์
23 นางกุสุมา รัตนพันธ์
24 นางช่อเอื้อง คมขำ
25 นางเบญจะ โยธาจักร
26 นางฑัฒสม รัตตะ
27 นางสะบาย อ๋องสุทธิ์
28 นางวรนุช ชามทอง
29 นางปรารถนา อินณรงค์
30 นางมณฑา รูปโอ
31 นายเจริญ เพ็ชรพันธ์
32 นางอรุณ สุทธิบูลย์
33 นางบุญเกื้อ รัชนี
34 นางมิ่งขวัญ ขวัญเย็น
35 นางสุดจิต แก้วสุขศรี
36 นายภาสวัฒน์ สงสว่าง
37 นางสาวยุพาภรณ์ เลิศประเสริฐ
38 นางสาวนุสรา โสยดี
39 นางสาวจุฑามาศ บุญอารีย์
40 นางสาวณัฐฐิกา ปัญญา
41 นางสาวพิมลพร ลัทธวัฒน์วงค์
42 นางสาวจุฑามาศ ยอดสุรางค์
43 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณศิลป์
44 นางสาวธัญลักษณ์ ไตรสุวรรณ
45 นางสาวอังคณา พรมบุตร
46 นางสาววิภาวรรณ พรหมท้าว
47 นางสาวนิสือน๊ะ วาเซ็ง
48 นางสาวขนิษฐา คงสุข
49 นางสาวบุษญษ พันธ์บัว
50 นางสาวณัฐธฺดา ศรีสวัสดิ์
51 นางสาวปฐมาภรณ์ สงรักษา
52 นางสาวธัญญรัตน์ บุญทอง
53 นางสาววงศ์ระวี ธรรมมิกะกุล
54 นางสาวมณีรัตน์ ธาตุวรรณ
55 นางสาวสุภาพร ศรีรักษา
56 นายภาสกร แสงกล้า
57 นางสาวมยุรี ผลทอง
58 นางสาวนนทิชา วัจนา
59 นางสาวพิชยา เพชรอภิรักษ์
60 ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์

ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (Palliative Care Symptoms Management 1)
1 นส.กมลชนก สมสวัสดิ์
2 นางสาวชฎาวรรณ วรรณเกื้อ
3 นายนรินทร์ ชาติประสิทธิ์
4 น.ส.เกศรินทร์ พรหมคีรี
5 น.ส.พรพรรณ พรหมคีรี
6 น.ส.พัฒน์สุดา สงฤทธิ์
7 น.ส.สุภาวรรณ สุขสงค์
8 พญ.อัจฉรี แก้วทอง
9 อ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
10 อ.ดร.อโนมา สันติวรกุล
11 นางมณฑิรา ลูกปรัง
12 นางสาวกิตติญาวดี รักษ์บำรุง
13 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง
14 นางอมรรัตน์ เรือนโต
15 นางศิริพร ไชยณรงค์
16 นางสาวไปรมา ทองทิพย์
17 นางสาวทัณฑิกา อินฤดี
18 นางปาณธีย์ สาริพันธ์
19 นางกมลทิพย์ เกียรติรุ่งนพคุณ
20 นางสาวบุบผา รัตนจิตตี
21 นางรุจิรัตน์ ชูจินดา
22 คุณณุภาวี ณะฤทธิ์
23 นางสาวพรรณี บุญญพรรค
24 อาจารย์อุษา น่วมเพชร
25 นางสาวรุจิรา คงพูล
26 นางสาวยุพารัตน์ พุทธพงษ์
27 นางสาวยุวลักษณ์ อินทสระ
28 นางสาวฟาลิณี แย้มรัตนกุล
29 นางสาวฉัตรดาว ตอนสี
30 นางสาวศุภจิตต์ แก้วกลาง
31 นางสาวภารตี ขุนเอียด
32 นางสาวศุภิสรา วงษา
33 นางสาวณภัสปญา ฆารประเดิม
34 นางสาวอรฤดี คงชนะ
35 นางสาวปรียานันท์ ชุมโรย
36 นางสาวณัฐดา ยุติมิตร
37 นางสาวภาชินี กรดจำนงค์
38 นางสาวดลนาพร เกิดจันทร์
39 นางสาวศิริวิมล ศรีคำขลิบ
40 นางสาวชลลัดดา โกมาสังข์
41 นางสาวกาญจนา ชูผุด
42 นางสาวกานต์ชนก คุมรอบ
43 นางสาวอัซมาร์ ลาเต๊ะ
44 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ศรี
45 นางสาววิไลพร ชมภูพื้น
46 นางสาวสุดารัตน์ ช่วยบำรุง
47 นางสาวนฤมล จำปา
48 นางสาววันบุพการ์ วิชิตพงศ์

ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (Palliative Care Symptoms Management 2)
1 นายแพทย์วิศวัสต์ ธิติโสภี
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุดคิด
3 นางดวงมณี ชูจินดา
4 นางอรัญญา รอดตัว
5 นางอนงค์ มีพวกมาก
6 นางปรีดา โอทองคำ
7 นาง ส นันทนา ใจอารีย์
8 นางสาวชัชฎาวดี ปานเชื้อ
9 นางจิราพร พลหงษ์
10 ลัดดาวรรณ สุวรรณเขต
11 จินดา ยอดเพชร
12 วิภารัตน์ ดวงน้ำแก้ว
13 นางอัจฉริยา หมั่นมา
14 นางบุญสม คันธานนท์
15 น.ส.สุจิรา อริยวงศ์
16 น.ส.ศุภสรา ชูร่ม
17 นางลักษณา สุวรรณนิล
18 นางณัฐวดี แสงประจง
19 นางพูมจิต สุริยะโวหาร

กำหนดการงานประชุม Living Will and Palliative Care

8.00-8.30 ลงทะเบียน หน้าห้อง Home Theatre อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

9.00-12.00 น. ห้อง Home Theatre

13.00-15.00 Parallel Session


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://expo.wu.ac.th/index.php/2017-01-13-14-06-35/82-living-will-and-palliative

TOP