ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕60 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1. 001 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิต
2. 002 นางสาวกัลยา สงปาน
3. 003 นางสาววรรณวรา หวานสนิท
4. 004 นางสาวศิรินทิพย์ จันทรชิต
5. 005 นางสาวทัศนีย์ ชะตา
6. 006 ว่าที่ ร.ต.วงศ์ศักดิ์ ผันผ่อน
7. 007 นายณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์
8. 008 นายอนุวัฒน์ ปานอ่อน
9. 009 นายมูฮำหมัดซาฟีรี ยะโกะ
10. 010 นางสาววรวีร์ ศรีวิสุทธิ์
11. 011 นางสาวสุจิตรา สุกใส
12. 012 นายพิเชฐ กรดกางกั้น
13. 013 นางสาวปัทมพร ศิริสุข
14. 014 นายณัฎฐ์ แสงมณี
15. 015 นางสาวศิริวรรณ สังขณี
16. 016 นายกฤชณัท ยี่สุนดนตรี
17. 017 นางสาวเจรจา สุขสบาย
18. 018 นางสาวสุริยพร อามิตร
19. 019 นางสาวสุวิมล ทับทอง
20. 020 นางสาววิรินดา จำปากลาย
21. 021 นายกิตติพงศ์ จันทร์เดช
22. 022 นายปัฐวี ซ้ายหั่น
23. 023 นางสาวสุธิพร วิสุทธิพันธุ์ ใจเย็น
24. 024 นางสาวลลิตตา เพชรกิจ
25. 025 นางสาวนัยนา ร่วมสนิท
26. 026 นางสาวธัญณฐินี คชินทรโรจน์
27. 027 นางสาวกัญจิมา พรหมประสาท
28. 028 นางสาวผาณิต พรหมรักษ์
29. 029 นายไตรภพ มีวาสนา
30. 030 นางทัศนียา อ่อนน้อม
31. 031 นางสาวสุภาลักษณ์ แก้วทอง
32. 032 นายพรวิวัฒน์ วัฒน์ไพบูลย์
33. 033 นางสาวรุลมีนี กุลาม
34. 034 นางสาวณัฐธิดา สมพงศ์
35. 035 นางสาวปวีณา ยาชะรัด
36. 036 นางสาวอังคณา ธารเนตร
37. 037 นางสาวนุตนลิน โสมะเกิด
38. 038 นางสาวสุลาวัลย์ สรรเพชร
39. 039 นางสาวณิชยา ส่งอะออ
40. 040 นางสาววัลวิสา แก้วอุดม
41. 041 นางสาวนงค์เยาว์ ทัพประสิทธิ์
42. 042 นางสาวสุธิดา คำจีน
43. 043 นางสาวอิษฎา วรรณจรุง
44. 044 นางสาวเรวดี วัชรกาฬ
45. 045 นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
46. 046 นายวรวัช เอกาพันธุ์
47. 047 นางไอศิกา บุญมา
48. 048 นางวิภารัตน์ รัตนพันธ์
49. 049 นายอดิชัย เพ็ญพงศ์
50. 050 นายเมธินทร์ วัฒนไพบูลย์
51. 051 นางสาวญาณัจฉรา เดชะ
52. 052 นางสาวอรฤดี วงเขน
53. 053 นางสาวกรรณิการ์ สงวนแสง
54. 054 นางสาวสรัลนุช แก้วรีด
55. 055 นางสาวสุทธิดา คงบุญ
56. 056 นางสาวกานดา รุ่งอาญา
57. 057 นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว
58. 058 นางสาวภัทรภร ศตะรักษ์
59. 059 นางสาวอธิญาภรณ์ นิธิปัญญากุล
60. 060 นางสาวอังคณาวิสุ มณีนวล
61. 061 นายทรงยศ บุญเนือง
62. 062 นายทะนงศักดิ์ ศรีเปารยะ
63. 063 นายณรงค์ฤทธิ์ เดชทิม
64. 064 นางสาววรรณิศา โมราบุญ
65. 065 นายวสันต์ นันทกาล
66. 066 นายณัฐพล ลีลพงศ์วัฒนา
67. 067 นายลักษณ์พล จันทร์อุดม
68. 068 นางสาวกิรณา ชุมทอง
69. 069 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันธานเดชา
70. 070 นางสาวสุพรรณษา สุขขวัญ
71. 071 นางสาวพัชรินทร์ แก้ววัง
72. 072 นางสาวณัฎฐลักษณ์ น้ำจันทร์
73. 073 นางสาวณัชชนม์ สอดจิตร
74. 074 นางสาวศุภรัตน์ เลิศบุรุษ
75. 075 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจห้าว
76. 076 นางสาวสุภาดา ถาวรสังข์
77. 077 นางสาวทิพย์วัลย์ ทวีปะ
78. 078 นางสาวมนพัทธ์ โชติช่วง
79. 079 นายณัฐวุฒิ ทองประพันธ์
80. 080 นางสาวชุลีกร เพ่งพิศ
81. 081 นางสาวพรเพ็ญ ไชยผล
82. 082 นายสันติวงศ์ คงช่วง
83. 083 นายอรรถชัย เอี่ยมอักษร
84. 084 นางสาวศันสนีย์ ช้างกลาง
85. 085 นางสาวจิรนันท์ รักช่วย
86. 086 นางสาวเกวลิน จีนเมือง
87. 087 นายกฤตนันท์ เหมตำ
88. 088 นางสาวทิพพา ศรีนคร
89. 089 นางสาววรรณี เนาวโคอักษร
90. 090 นายอรรถพร ปัทมาวิไล
91. 091 นางสิรินันท์ บุญกอง
92. 092 นายปวันต์วสุ อินทรสุวรรณ
93. 093 นางสาวสุมนา กังสุกุล
94. 094 นางสาวปิยะวรรณ สังข์อุ่น
95. 100 นางสาวทิพาพร โช่เมืองแซะ
96. 101 นางสาวกาญจนา คงรักษ์
97. 102 นางสาวนันทพร หอธรรม
98. 103 นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ
99. 104 นางสาววริศรา ไชยโย
100. 105 นางสาวขนิษฐา เสนา
101. 106 นางสาวนฤมล ทิพย์นรากุล
102. 107 นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร
103. 108 นางสาวพรนิมิต จงจิตร
104. 109 นางสาวศิริลักษณ์ พันธมาศ

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรราช
- ผู้มีสิทธิ์สอบลำดับที่ 1-52 สอบเวลา 08.30 น.
- ผู้มีสิทธิ์สอบลำดับที่ 53-104 สอบเวลา 13.30 น.


TOP