นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน