ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา : บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation”