ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสิริเจติยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกราบถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล ประธานในพิธีอ่านพระบรมราโชวาท จุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรม พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรม เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์สดัปกรณ์ คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานในพิธีกรวดน้ำ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล 9 นาที ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอันเสร็จพิธี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP