ศูนย์การแพทย์ฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ Official Line