ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 20เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ พิธีสักการะ ตราสัญลักษณ์ “จภ” และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 20 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในช่วงเช้าเป็นการเคารพธงชาติ และพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง สักการะ ตราสัญลักษณ์ “จภ” ของนักศึกษาใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ บริเวณลานตราสัญลักษณ์ “จภ” อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกของจังหวัดด้วยความยินดียิ่ง ขอชื่นชมในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนที่ทำให้ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือว่า เป็นหัวแหวนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พร้อมเคียงข้างนำยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปพัฒนามหาวิทยาลัยและจังหวัดสู่ความสำเร็จ ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้สมดังที่เป็นความหวังของพ่อแม่ เดินตามความฝันของตนเองและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของประเทศต่อไปในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านหลังนี้ ด้วยความรัก ความยินดียิ่ง ฝ่ายบริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคน มีความพร้อมที่จะมุ่งมั่นตั้งใจและจะทำงานกันอย่างหนัก เพื่อบ่มเพาะดูแลนักศึกษาทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ให้คำสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองของนักศึกษาในกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ว่า มหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาทุกคนเสมือนลูกหลานและสมาชิกในครอบครัว เหมือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นบ้านหลังที่ 2 โดยจะดูแลนักศึกษาให้มีความรู้ เป็นบุคคลที่มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักและรับรู้ว่า ทุกเวลา ทุกนาที ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ที่บ้านวลัยลักษณ์หลังนี้ จะมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนคอยห่วงใย เอาใจใส่และดูแลนักศึกษาตลอดเวลา หากนักศึกษามีปัญหาใด สามารถปรึกษาทุกคนที่เป็นเสมือนครอบครัว เสมือนญาติผู้ใหญ่ของนักศึกษาได้ตลอดเวลา แต่หากมีปัญหาใดๆ ที่คิดว่าไม่สามารถปรึกษาใครได้ ขอให้นักศึกษาคิดถึงอธิการบดี โดยสามารถมาพบที่ห้องอธิการบดีได้เสมอ เพราะเรื่องต่างๆ ของนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่สุด สุดท้ายขอให้สิ่งประเสริฐทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลคุ้มครองให้นักศึกษาทุกคนมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป” ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าวในตอนท้าย

จากนั้น เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณบดีของแต่ละสำนักวิชาร่วมพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายที่จะให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง” เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อส่วนรวม มีความกตัญญูต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ และแผ่นดิน ทั้งยังมุ่งมั่นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาโดยตรง และทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกสนานไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ประโยค นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายที่จะก้าวไปเป็น Smart University คือ มีรูปแบบการเรียน การสอนที่ไม่ใช้กระดาษ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ทั่วโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ โดยจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านภูมิใจ ที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีนโยบายในการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความสวยงาม ทันสมัยระดับสากล มีห้องปฏิบัติการ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาและทุกชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 50 ตัว ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้แก่นักศึกษา ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจะทำให้นักศึกษาทุกคน

“เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย มีความกตัญญูต่อครอบครัวและประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในการเรียน การทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าวในตอนท้าย

โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 -2 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
ขอบคุณภาพมุมสูงจาก เพจ โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP