ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 14

หน่วยวิจัยการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีและการคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 14 (The 14th Thai Summer School of Computational Chemistry, 14th TS2C2)" ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะการวิจัยด้านเคมีคำนวณจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และ ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นวิทยากรหลัก

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/KxDPZ1


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/KxDPZ1

TOP