ข่าวเด่น

มวล.จัดงานสหกิจศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาในเครือข่ายฯ กว่า 1500 คน สนใจเข้าร่วม

   
  
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดงานสหกิจศึกษา:เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อเป็นเวทีแสดงผลการดำเนินงานของนักศึกษาทั้งรูปแบบภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครงานของบริษัทชั้นนำจำนวน 20 บริษัท โดยมีนักศึกษา คณาจารย์จากสมาชิกภายในเครือข่าย 9 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ 


 
โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบสหกิจศึกษามีความสำคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของประเทศชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตให้พร้อมต่อการทำงาน ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนกับการทำงานเข้าด้วยกันในรูปแบบที่เรียกว่า สหกิจศึกษา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัด สถานประกอบการมีความเข้าใจระบบสหกิจศึกษามากขึ้น ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาขึ้น และสนับสนุนให้สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมในโครงการ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาทั้งสิ้น 96 สถาบัน จากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 150 แห่ง ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะแม่ข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการของเครือข่ายฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม สหกิจศึกษา:เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาระหว่างกัน ทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์อีกด้วย 


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด กล่าวว่า เครือข่ายย่อยสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 15 สถาบัน รวมวิทยาเขตและวิทยาลัยชุมชน โดยทางเครือข่ายฯได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรพร้อมทั้งส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมี ม.วลัยลักษณ์เป็นสถาบันต้นแบบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงกว้าง โดยกำหนดเป็นกิจกรรมหลักประจำปีของเครือข่าย และมีการหมุนเวียนไปจัดตามสถาบันสมาชิก โดยในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายจำนวน 11 ผลงาน จาก 6 สถาบัน ภาคโปสเตอร์ 29 ชิ้นงาน จาก 5 สถาบัน พร้อมทั้งมีการรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำในเขตภาคใต้จำนวน 20 บริษัทอีกด้วย 

รางวัลการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา 
ประเภทงานโครงการพิเศษ

ชนะเลิศ นายอารีฟ เจะเซ็ง 
หลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รองชนะเลิศอันดับ 1 นาย อาฏิล ศิริพัธนะ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ NECTEC
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวผุศดี ทองแดง 2. นางสาวเสาวรินทร์ ยอดสวัสดิ์
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมยาง สาขาย่อยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท วู้ดแลนด์ จำกัด

ประเภทงานประจำ

ชนะเลิศ

1. นาย ยุทธภัณฑ์ เทพเเก้ว
2. นางสาว วิลันดา ลีลัคนาวีระ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวอัญชิษฐา กิ้มภู่ 
2. นาย ถนอมศักดิ์ จงจิตต์
3. นางสาวธัญญรัตน์ นาคเอี่ยม
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอเลเฟ่นฮิลส์ จำกัด
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิภัสสร นนทอง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมันตรา สมุย

รางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา 
ประเภทงานโครงการพิเศษ

ชนะเลิศ นาย อาฏิล ศิริพัธนะ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ NECTECH
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศารีญ่า เบ็ญอาหลี 
วิศวกรรมซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
บริษัท Brand Identity and Innovation ()
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอารีฟ เจะเซ็ง 
หลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รางวัลชมเชย

- นายอารีเพ็ญ มุวรรณสินธุ์ 
หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

- นายเกรียงศักดิ์ คงมนต์ และ นายอนุวัฒน์ บัวทิพย์ 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

- นายอัครา วงศ์อินทร์ 
หลักสูตรจัดการอุตสาหกรรมยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด


ประเภทงานประจำ

ชนะเลิศ นายภัทรวุฒิ ทวี 
หลักสูตรเทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ดีบัซส์ จำกัด
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุรัตน์ ฐานะกาญจน์ 
หลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซิตโต้ จำกัด สำนักงานเวียดนาม ()
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายยุทธภัณฑ์ เทพเเก้ว, นางสาว วิลันดา ลีลัคนาวีระ 
การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย - นายภัทรพงศ์ เพชรานนท์ 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานควบคุมประพฤติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- นางสาวศรัญณ์รัตน์ ธรรมบำรุง 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ๋) 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีเอฟ ฟาร์ม จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยในประเภทโปสเตอร์สหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2000 ,1500,1000 บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร ส่วนรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ได้รับเงินรางวัล 5000,3000 และ 2000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ตามลำดับ โดยนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมประกวดในระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ต่อไป 

ประมวลภาพ 

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP