มวล.จัดงานสหกิจศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาในเครือข่ายฯ กว่า 1500 คน สนใจเข้าร่วม