ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์แพทย์ฯเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ นำผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลไทยบุรี ตำบลหัวตะพาน ตำบลโพธิ์ทอง รวมถึงผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ทั้งนี้ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2562 ปัจจุบันได้มีการดำเนินการไปแล้วร้อยละ 27.81 โดยภายในศูนย์แพทย์ฯดังกล่าว ประกอบด้วยอาคารอำนวยการ (อาคาร A) ซึ่งมีขนาด 5 ชั้น อาคาร B,C,D มีขนาด 9 ชั้น อาคารบ้านพักบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 ชั้น อาคาร R2 บ้านพักบุคลากรโสด สูง 3 ชั้น อาคาร R3 บ้านพักบุคลากรครอบครัว อาคาร R4 บ้านพักเดี่ยว 2 ชั้น โดยภาพรวมคาดว่าในต้นปี 2561 จะสามารถสร้างโครงสร้างหลักได้แล้วเสร็จทั้งหมด และจะดำเนินการในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบได้ต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP