ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานใน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม"ในวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ประสานนำโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ที่ได้รับทุน Innovation Hub: Creative Economy ซึ่งรวมถึง

1) โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมจากกระจูดให้มีกลิ่นหอมและปราศจากเชื้อราเพื่อเป็นสินค้า Premium OTOP ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) โครงการการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลานสกาบนเส้นทาง 4015 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โดย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3) โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 โดย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมแสดงในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2" ภายใต้แนวคิด วิจัยขายได้ ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ผลงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

TOP