ข่าวเด่น

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะนำไปจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย และอื่นๆ ตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากผลงานที่ส่งประกวดทั้งสิ้นจำนวน 129 ชิ้นงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 15/5 อาคารบริหาร สรุปผลการประกวดดังนี้

รางวัล ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายกรกช วิชัยดิษฐ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวปรียานุช เพ็งสกุล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพีทาษีธรรม คงคาเพชร
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท) จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายทนงศักดิ์ สังข์ทอง และนายสิทธิชัย ขุนทอง


ประเภทที่ 2 นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายชัยยันณ์ ดำแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเมธิชัย เดียวนะ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท) จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายณัฎฐ์ ประเทืองมาศ และนายนฤสรณ์ จิตพงษ์


ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ นายกรกช วิชัยดิษฐ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปรียานุช เพ็งสกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพีทาษีธรรม คงคาเพชร
รางวัลชมเชย นายทนงศักดิ์ สังฃ์ทอง
รางวัลชมเชย นายสิทธิชัย ขุนทอง


ประเภทที่ 2 นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลชนะเลิศ นายชัยยันณ์ ดำแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเมธิชัย เดียวนะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ
รางวัลชมเชย นายนฤสรณ์ จิตพงษ์
รางวัลชมเชย นายณัฏฐ์ ประเทืองมาศ

TOP