ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”