ข่าวเด่น

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรสืบเนื่องจากการที่บริษัท เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยกรรมการผู้จัดการ คุณชัชชม เหล่าฤทธิไกร ซึ่งได้มีความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท ต่อปี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 288,000 บาทในการนี้ ในงานคณบดีพบนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้การต้อนรับ คุณธินยา ชัยแก้ว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด ซึ่งได้เดินทางมาพูดให้ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดในการทำงานให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน ซึ่งได้จัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีในทุกสาขาวิชาของสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย

1. นายนพรัตน์ แสงทอง (วิศวกรรมวัสดุ)
2. นายชนาธิป จันทร์กลิ่น (วิศวกรรมวัสดุ)
3. นายธนพนธ์ เพ็ชร์ดวงจันทร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
4. นายพีรพล ราชรักษ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
5. นางสาวมูรณี หนิหมะ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
6. นายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
7. นายมูฮัมหมัดมัฮดี ขะรีทัดมา (วิศวกรรมโยธา)
8. นางสาวชนัทฎา พันเจริญ (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)
9. นายพิเชษฐ ชาติเชื้อ (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
10. นางสาวญนันทิยา แก้วเมือง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อนึ่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดตั้ง "กองทุนการศึกษาจากงานวิจัยและบริการวิชาการ" เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยขณะนี้ได้มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินกว่า 500,000 บาท เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีของสำนักวิชา

TOP