การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน : กรณี ความร่วมมือของอำเภอลานสกาและหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2556-2560