การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ ๑″– สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน