ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ ๑″– สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ ๑ – สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (The 1st National Public Health Research Conference–Public Health in Sustainable Goals) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษานำเสนองานวิจัยและวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “สาธารณสุขวิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ตลอดจนการจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phnrc.wu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณสุริษา หาญใจ หรือคุณศศิธร เลาหกุล โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๑๐๕, ๐ ๗๕๖๗ ๒๔๖๒ อีเมล smarthphwu@gmail.com โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://phnrc.wu.ac.th/

TOP