ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน ระยะเวลา 2 ปี ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายการวิจัย

ผู้สนใจสามารถแนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcript และใบสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ pvisaka@mail.wu.ac.th ภายในวันที่ 31ธันวาคม 2560

TOP