ประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติในการใช้ช่องวิ่งสนามกรีฑา"