ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รายชื่อและโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2561

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ส่ง Concept paper เข้ามานั้น

บัดนี้ การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

รายชื่อและโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2561

1. นายสามารถ สุวรรณภักดี ความเสี่ยงและการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง : สัญญะและการให้ความหมายในมุมมองของประชาชนที่ปฏิเสธการตรวจสุขภาพประจำปี
2. อ.ดร.อรสา อนันต์ พัฒนาตัวประมาณขนาดประชากรด้วยเทคนิค Capture-recapture สาหรับข้อมูลในระบบสาธารสุขของไทย
3. ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ ผลกระทบภายหลังมี พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กับความครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุไทย
4. ดร.พวงรัตน์ จินพล ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองและการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และประชาชนกลุ่มเสี่ยง
5. ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังแบบยั่งยืน
6. ดร.เจนเนตร พลเพชร สถานการณ์และการจัดการโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยภาคใต้ที่มีหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
7. นายไตรรงค์ คงดี การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานและไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทะเล อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. นายนิยม จันทร์แนม การวิจัยและพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสื่อโฆษณาของธุรกิจจาหน่ายอาหารจานด่วนและอาหารขยะในเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9. ดร. อารยา สุขสม การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
10. ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ แนวคิดการจัดการ การดูแล
11. นางศิริญาพร ปรีชา การเสริมสร้างความตระหนักในความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการมีส่วนร่วมและสื่อสังคมออนไลน์
12. อาจารย์ณัฏฐณิชา วรรณมณี ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13. อ.ดร. พิชญาภัค วินทะชัย Screening of acute undifferentiated fever serum samples from patients with viral infections in the upper south of Thailand with universal flavivirus primers
14. นายนิพนธ์ รัตนคช ประเมินระบบการดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในนครศรีธรรมราช
16. นางสาวนันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุ ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกลุ่มเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17. ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ การพัฒนาระบบการทำงานและแอปพลิเคชั่นสำหรับรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
18. นางสาวจวง เผือกคง การพัฒนารูปแบบอาหารเพื่อป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ประสิทธิผลการบันทึกข้อมูลสุขภาพรายวันต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ การพัฒนาวัดต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนาของจังหวัดตรัง
21. นางณัชธัญนพ สุกใส ความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
22. นางจันทร์ทิมา สุดสมบูรณ์ การพัฒนาระบบการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรค NCDS ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
23. ดร.วิสาขะ อนันธวัช อาหารฟังก์ชันนอลต้านโรคซึมเศร้า
24. อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา ภูมิปัญญาการนวดหมอมุสลิมหมู่บ้านในถุ้ง อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
25. ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์ ต้นทุนที่ประหยัดด้วยวัสดุที่ได้จากเศษของเหลือใช้เป็นกับดักยุงลายช่วยลดปัญหาโรคไข้เลือดออก
26. ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ การนำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติและมาตรฐานโรงพยาบาลของรัฐบาล

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมการนำเสนอรายละเอียดของโครงการวิจัยตาม Concept paper ที่ส่งมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่าน สามารถนำเสนอได้เพียง 1 เรื่องตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้เท่านั้น โดยมีหัวข้อของการนำเสนอ ดังนี้
1. ความสำคัญของปัญหา
2. ช่องว่างขององค์ความรู้ (knowledge gap)
3. คำถามวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัย
5. Conceptual framework ของงานวิจัย
6. แผนการใช้งบประมาณ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ส่วนของค่าเดินทางและค่าที่พักให้ผู้เข้าร่วมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ โทร. 075-672570 หรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โทร. 02-832-9221


TOP