ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าตรวจการจ้างปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ครั้งที่ 5/2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และ รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เสรี ดอนแก้วบัว รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. สมชัย พงศ์จรรยากุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และนายประพาส ศรีวิลัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยอาจารย์สัตวแพทย์และคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ประชุมติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งลงตรวจความคืบหน้า ณ สถานที่จริงของงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และตรวจรับมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ทั้งนี้งานทั้งหมดที่ดำเนินการตามสัญญาจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของการปรับปรุงตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ได้กล่าวว่าวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะเป็นวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบนานาชาติในปีการศึกษา 2561 และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินการโรงพยาบาลสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านมาเปิดบริการให้แก่ประชาชน ทั้งการดูแลสัตว์ป่วย การแนะนำทางด้านสุขภาพสัตว์ และการดูแลเฉพาะทางหลายด้าน เช่น กายภาพบำบัดและการฟื้นฟู การใช้เทคโนโลยีใหม่ของลู่วิ่งใต้น้ำ การรักษาด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดส่องกล้องในสัตว์ คลินิกสัตว์แปลก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/

TOP