ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบม.วลัยลักษณ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีขาว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นบริหารงานบนฐานความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน

การประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยึดถือปฏิบัติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้

3. สร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอรัปชั่นต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นและไม่อดทนต่อการกระทำทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น

5. ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการกระทำทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป

และ 6. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นต้นแบบในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสุจริต และจะปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น ปฏิบัติงานให้สำเร็จทันการตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและถูกต้องเป็นธรรม

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนายนุรุณ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารฯ

TOP