ข่าวทั่วไป

Walailak Brand Ambassador 2018ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร : Walailak Brand Ambassador 2018 เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชา เป็นยุวฑูตทำหน้าที่เป็น Ambassador ในภารกิจและกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็น Presenter ในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหารโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาร่วมในการเผยแพร่กิจกรรม โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เร็วๆ นี้ คือ งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ภายใต้แนวคิด“วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 31 มีนาคม 2561 นักศึกษาทุกคนจะทำหน้าที่ Brand Ambassador เพื่อสื่อสารข้อมูล ผลงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนักศึกษาอยู่ในวัยใกล้เคียงกับน้องๆ นักเรียน รู้ถึงความต้องการได้เป็นอย่างดีว่าจะสื่อสารอย่างไรให้โดนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นอาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมเป็น Walailak Brand Ambassador ถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ ที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนนักศึกษาของทุกสำนักวิชา จากนั้นได้ร่วมบอกเล่าถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Brand Ambassador ต้องมีข้อมูลของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะได้สื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย ต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ และที่สำคัญการปรากฏตัวต่อสาธารณชนต้องดูดีก่อเกิดความประทับใจในครั้งแรกที่พบเจอ สำหรับการบริการถือเป็นหัวใจสำคัญ ขอให้ Brand Ambassador ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมติดต่องานด้วยความสุข กระตือรือร้น พร้อมให้บริการทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร กล่าวว่า Walailak Brand Ambassador เป็นโครงการตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเชิญผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาเข้าร่วมกิจกรรม เป็นสื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็น Presenter ในการสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงเรื่องราวกิจกรรมข้อมูลผลงานระหว่างมหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และเป็น Ambassador ในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนได้มาร่วมกันรับฟังแนวคิดนโยบายเพื่อจุดประกายในฐานะ Brand Ambassador ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น ภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ การพูดต่อที่ชุมชน ทักษะการบันทึกภาพ เขียนข่าว เป็นต้น

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็น Walailak Brand Ambassador 2018

น้องอาร์ม นายสรวิศ วิเชียรณรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ Walailak Brand Ambassador รุ่นที่สอง รู้จักมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ที่ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เล่าเรื่องการเรียนที่ มวล. แล้วประทับใจ เมื่อเข้ามาเรียนในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์สิ่งที่ภาคภูมิใจคือกาได้รลงชุมชนไปเยี่ยม ได้พูดคุยกับผู้ป่วย ซึ่งได้รู้ถึงปัญหาของสุขภาพโดยแท้จริง และแก้ไขได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นน้องเหน่ง นายภานุรักษ์ ต่างจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เล่าว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาเป็น Walailak Brand Ambassador รุ่นที่สอง กิจกรรมในวันนี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ทำให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นว่าจะได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็น Ambassador ในการเผยแพร่กิจกรรมดีๆ ไปสู่สังคมชุมชนภายนอก อยากให้น้องๆนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบว่าเราเรียนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้เราเชื่อมั่นในการที่ มวล.มากขึ้นจริงๆน้องดอม นายชยพล บุญโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสเป็น.. Walailak Brand Ambassador รุ่นที่สอง สำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ค่อนข้างยาก เนื้อหามาก แต่เราโชคดีที่มีอาจารย์ผู้สอนเก่งมากพร้อมให้คำปรึกษา เป็นกันเอง จึงทำให้เรามีความสุขในการเรียน ทำให้ร็ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ยากเหมือนที่คิด จากการเข้าร่วมกิจกรรมสัญญากับตัวเองว่าจะทำหน้าที่ในฐานะนักศึกษาและทูตให้ดีที่สุด โดยการศึกษาข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้นำไปบอกกล่าวต่อคนอื่น ๆ ต่อไปน้องจูน นางสาวอนัญญา จำปาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์และทรัพยากร รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาในการเป็น Walailak Brand Ambassador รุ่นที่สอง เสน่ห์ของมหาวิทยาลัยคือสภาพแวดล้อมร่มรื่นเอื้อต่อการเรียน การอยู่อาศัย มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จากการที่เรียนอยู่ปี 4ได้ไปสหกิจศึกษา 4 เดือนที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้นำความรู้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติจริง ขณะสหกิจศึกษาก็ได้นำข้อมูล ผลงาน ความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ในสถานประกอบการด้วย

ประมวลภาพ

TOP