ข่าวทั่วไป

นักวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอ 250 งานวิจัยในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

นักวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอ 250 งานวิจัย ในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 โดยอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวยืนยันพร้อมส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ เน้นงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยสกอ. ภาคใต้ตอนบนและหน่วยประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค ภาคใต้) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 โดยในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ท่ามกลางนักวิชาการ นักวิจัย จาก 50 หน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอจำนวน 250 ผลงานศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยเป็นการประชุมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้ง 10 แล้ว และเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วประเทศเข้าร่วม ทั้งนี้ในส่วนของภารกิจการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ พร้อมส่งเสริมให้อาจารย์เป็นนักวิจัยที่ผลงานโดดเด่น โดยจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการทำวิจัยเพื่อมุ่งสู่ผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ด้าน ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า การประชุมวลัยลักษณ์วิจัยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิชบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิชบรรยายพิเศษ หัวข้อ“สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร : หัวเลี้ยว หัวต่อประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์บรรยายพิเศษ หัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยโดดเด่น สอดคล้องกับแนวคิดของการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทนอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 บรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัย: ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ บรรยายพิเศษหัวข้อ“งานวิชาการรับใช้สังคม...จริงหรือ ?: ประสบการณ์ กำลังใจ แรงบันดาลใจ ข้อคิด ในการขับเคลื่อน” รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What make males so sexy? A point of view from mate choice and mate selection.”

สำหรับส่วนการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม และ 2 หัวข้อพิเศษ มีผู้ส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์เข้าร่วมกว่า 250 ผลงานจาก 50 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผลงานทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP