ข่าวเด่น

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่น 8 จำนวน 49 คน ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วม

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความซาบซึ้งในคุณูปการ ในความช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้อำนวยการและบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลตรัง ที่ให้นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์มาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับ พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์ในวันนี้ทุกท่าน ที่ท่านมีบุตรหลานที่คนเก่ง

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งลักษณะเด่นของแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คือ เป็นแพทย์ที่เก่งและมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่พึ่งทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ป่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะเป็นแพทย์ในอนาคต และมีความภาคภูมิใจในสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

 มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์อย่างหนึ่ง คือ การเป็นหลักในถิ่น ซึ่งนักศึกษาแพทย์เป็นอีกตัวอย่างของการเป็นหลักในถิ่นที่เป็นรูปธรรมที่สุดของมหาวิทยาลัย จากในหลายๆมิติที่เรามี และจบออกไปดูและรักษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

 ในโอกาสที่ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ในวันนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแพทย์ มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ความสำเร็จก้าวแรกและถือเป็นก้าวสำคัญของนักศึกษาทุกคน ขออำนวยพรให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในการเรียน ในอาชีพแพทย์ ขอให้เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นแพทย์ที่ดีเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดไป

 ด้านอาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวให้โอวาทในวาระที่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 8 ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปรีคลินิก ที่สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังจะก้าวสู่การเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในปีการศึกษา 2561 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่นักศึกษาแพทย์จะได้เริ่มดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางการแพทย์ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงเวชปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์จึงได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสื้อกาวน์ขาว เป็นสัญลักษณ์ก้าวแรกสู่วิชาชีพแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นแพทย์ที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างแท้จริงและเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักศึกษาแพทย์

 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ บรรยายพิเศษเรื่อง “วิชาสุดท้ายที่ชั้น pre-clinic ไม่ได้สอน” และคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “แพทย์ อาชีพที่มีบุญ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพ การให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร อดีตคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เรื่องเล่าจากคลินิก...พี่สู่น้อง โดย บัณฑิตแพทย์ และนักศึกษาแพทย์รุ่นน้อง กล่าวสุนทรพจน์ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP