ข่าวทั่วไป

รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย 2561ปีใหม่ไทยยังไม่ผ่านพ้น วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์นอกจากนี้ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ ศาสตราจารย์ ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ และ อาจารย์ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ อาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ งานนี้เรียกได้ว่ารับพรสองต่อกันเลยที่เดียว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย หากแต่ยังเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยไม่บ่อยครั้งนักที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์และพนักงาน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรไปในเวลาเดียวกัน

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP