ข่าวทั่วไป

รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย 2561



ปีใหม่ไทยยังไม่ผ่านพ้น วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์



นอกจากนี้ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ ศาสตราจารย์ ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ และ อาจารย์ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ อาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ งานนี้เรียกได้ว่ารับพรสองต่อกันเลยที่เดียว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย หากแต่ยังเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยไม่บ่อยครั้งนักที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์และพนักงาน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรไปในเวลาเดียวกัน

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP