ข่าวทั่วไป

ละครเวทีประจำปีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 จาก English Drama Club

เมื่อวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา English Drama Club (ชมรมละครภาษาอังกฤษ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษประจำปี เรื่อง "The Prince of Egypt" ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีผู้ชมจากทั้งภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจ รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน จ.นครศรีธรรมราช ที่สนใจฝึกฝนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมการชมละครแบบสากล เข้าร่วมชมกว่า 1400 คน

การจัดละครเวทีครั้งนี้ เป็นการจัดละครเวทีภาษาอังกฤษประจำปี ครั้งที่ 5 ของ English Drama Club มีนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกชั้นปีเข้าร่วมทำกิจกรรม 150 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมบทละคร การสร้างสรรค์ละคร และการทำงานร่วมกันกับคนจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/ENGLISHDRAMACLUBATWU

TOP