Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รวมพลังกับชาวนคร “ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

07/06/2561

2620

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชาวนคร “ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ม.วลัยลักษณ์ โดย อุทยานพฤกษศาสตร์และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จัดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ จากภาคส่วนต่างๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เมื่อวัน 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริวเณอุทยานพฤกษศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นด้วยแมกไม้ บนเนื้อที่กว่า 9,500 ไร่ และความมุ่งมั่นที่จะเป็น Green University ซึ่งรวมไปถึงการกำจัดขยะ การรักษาน้ำ การขนส่งภายใน การคมนาคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆร่วมด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเข้าประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่มีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกว่า 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก หากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถติดอันดับต้นๆ ของประเทศ หรือระดับนานาชาติได้ ก็จะถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันที่มาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับ ม.วลัยลักษณ์

การจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่เปี่ยมล้นคุณค่า ทั้งคุณค่าทางด้านจิตใจ ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และคุณค่าทางกายภาพ ที่ต้นไม้ซึ่งปลูกในโครงการ จะนำมาซึ่งความร่มรื่นของพื้นที่รวมถึงการบรรลุเป้าหมายพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงามร่มรื่นด้วยต้นไม้สืบไป ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติกล่าวอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการโครงการ กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ส่วนราชการและภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน และบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และต้นพะยอม ซึ่งได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำเป็นอย่างดี จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ : บรรพต ใบมิเด็น
ส่วนสื่อสารองค์กร