ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ จำนวน 10 ล้านบาทศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบทุนมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีพิธีมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีรับมอบทุนศาสตราจารย์พิเศษ ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของมูลนิธิ คือ ต้องการสร้างสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยในปีนี้มูลนิธิได้มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ รวม 44 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 136,610,000 บาท ซึ่งเงินทุนเหล่านี้รวบรวมมาจากตู้รับบริจาคเงิน ณ เทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากได้บริจาคไว้เพื่อบูรณะเทวสถานดังกล่าว และเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ คณะกรรมมูลนิธิฯ จึงมีมติให้นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน หรือเพื่อสาธารณสุขอื่นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา โดยบริจาคไปแล้ว 1,578 แห่ง เป็นเงินกว่า1,973 ล้านบาท

ศาสตราจารย์พิเศษ ไพจิตร กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความก้าวหน้าด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเรื่องกุ้งที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน ซึ่งถ้าต้องการให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นทำวิจัย และหากเป็นการวิจัยในทางการแพทย์ก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมากต่อมวลมนุษยชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นศูนย์การแพทย์ขนาด 750 เตียง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 การก่อสร้างระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ 120 เตียง ในปี พ.ศ. 2563 จากนั้นในต้นปี พ.ศ. 2565 จะสามารถให้บริการได้ 419 เตียง โดยขณะนี้ได้ให้บริการไปแล้วในส่วนของโรงพยาบาลนำร่อง ซึ่งศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจากภาครัฐ ในขณะเดียวกันอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ก็มีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อจะได้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ขึ้น เพื่อขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้บริจาคเงินให้เราได้ซื้อเครื่องมือการแพทย์ ประกอบด้วย รถพยาบาล จำนวน 1 คัน เครื่องมือตรวจโรคหัวใจและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 10 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่ดี โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะให้บริการแก่ผู้ป่วยในบริเวณภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะดูแลรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และศูนย์การแพทย์ก็จะได้จารึกชื่อของท่านผู้บริจาคไว้เป็นเกียรติ ณ จุดต่างๆ ของโรงพยาบาล ต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP