ข่าวเด่น

มวล.- นิด้า ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ อาจารย์ทวีพร คงแก้ว และอาจารย์ชฎารัตน์ ทองรุต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันที่มีขึ้นนี้ มุ่งเน้นความร่วมมือในการบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางนิติศาสตร์ให้มีคุณภาพ และสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี และมีขอบเขตของความร่วมมือ ประกอบด้วย ความร่วมมือในการจัดสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ อาทิ การสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน การร่วมกันจัดทำชุดโครงการงานวิจัย การร่วมกันวิจัยเชิงพื้นที่/วิจัยชุมชน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและหลักสูตรอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาอาจารย์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนความร่วมมือในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ กล่าวว่า ในขณะที่โลกเราไร้พรมแดน วิชาการก็ไร้พรมแดนเช่นกัน ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงพรมแดนของสถาบัน แต่คำนึงถึงการสร้างงาน โดยเฉพาะการผลักดันในเชิงนโยบายต่างๆ ต่อประเทศ และขอบคุณคณะนิติศาสตร์ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายภายในประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนิด้า จะมีความร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน และหวังให้การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP