ข่าวทั่วไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวงเงินสนับสนุน 40,366,960.20 บาท โดยโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2560 จนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นโครงการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงให้อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่ากับการใช้งาน ด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

1. มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่อาคารเรียนรวม 5,7
2. มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแบบ Magnetic Bearing พร้อมหอระบายความร้อนด้วยน้ำ ทดแทนของเดิมที่อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3. มาตรการติดตั้งโอโซนสำหรับหอระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) สำหรับปั้มน้ำเย็น เครื่องส่งลมเย็นที่อาคารศูนย์บรรณสารฯ และมอเตอร์เติมอากาศพร้อม DO Sensor ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และปั้มสูบจ่ายน้ำเข้าระบบท่อ ที่อาคารโรงผลิตน้ำประปา
5. มาตรการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และควบคุม Peak Demand อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ผลการประหยัดตามมาตรการดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยได้ลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าลง ปีละ 1,991,121.53 Kwh และลดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 8,139,093.45 บาท/ปี ทั้งนี้ ในการตรวจรับงาน ได้รับเกียรติจากอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังผลสำเร็จของโครงการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา


TOP