ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) แล้วนั้น ศูนย์การแพทย์ฯ มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิทยาการสุขภาพ

รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้
001 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ์
002 นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี
008 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
011 นางสาวจุฑาทิพย์ คงเมืองแท้
013 นายชยณัฐ แก้วแกมทอง
014 นางสาวไอลดา เพชรโยธา
016 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
020 นางสาวลินดา พิพบ
021 นางสาวนภมณฑ์ อินณรงค์
022 นางกชพรรณ สุทธิรักษ์
024 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
027 นางสาวธิดาพร เดชศักดาเมธากุล
033 นางสาววรวรรณ แสงมณี
035 นางสาวภัทสุดา พิทักษ์กิจ
041 นางสาววณิสา คงยืน
046 นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก
048 นางสาวอรวรรยา บุญศรี

รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ดังนี้
054 นางรุจิเรข ประเสริฐศรี
059 นางสาวเพชรดา ศรีวิชัย
069 นางสาวปัทมา โต๊ะหลี
076 นางสาวศวรรณญา จันทร์แนม
089 นายสราวุฒิ เกื้อคลัง
095 นางสาววิภวานี ธานีรัตน์
096 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
098 นางสาวรัตนา บริสุทธิ์
0105 นางสาวมณีรัตน์ สิงห์ไกร
0106 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด
0107 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
0109 นางสาวสุพัตรา มาลาโรจ
0112 นางสาวปกจันทร์ แซ่เจี่ย
0114 นายอดิศักดิ์ หมัดล๊ะ
105 นางสาวพนิตา ด่านคชาธาร
114 นางสาวปณิศา เพชรมี

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์


TOP