ข่าวเด่น

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรภาคใต้และคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 : Smart Pharmacists 2020 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานีซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภญ.สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์ ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้ กล่าวรายงานดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า วิชาชีพเภสัชกรรมมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ซึ่งตลอด 103 ปี ที่วิชาชีพของเราได้ช่วยในการคิดค้น วิเคราะห์ ผลิต และดูแลการใช้ยาของประชาชนชาวไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้ สถานการณ์ของสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของทุกคน ซึ่งจะรวมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยเช่นกัน นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวินาที เภสัชกรจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายหรือต่อยอดแนวความคิดต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพของเภสัชกรภาคใต้ทุกคนอาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในทุกๆปี โดยปีนี้ถือเป็นอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งและรับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 : Smart Pharmacists 2020 เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการแสดงกิจกรรมมุทิตาจิตรำลึกถึงคุณงามความดีของเภสัชกรผู้เกษียณอายุและเป็นแบบอย่างให้กับเภสัชกรน้องใหม่ ขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสอันดีในการจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่ๆเภสัชกรและเภสัชกรน้องใหม่ ทั้ง 3 รุ่น คือ เภสัชกรที่ทำงานในปัจจุบัน คนที่กำลังจะเกษียณอายุและเภสัชกรน้องใหม่ในการมาทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันและพบปะสังสรรค์ในฐานเภสัชกรภาคใต้

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก อาชีพเภสัชกรก็เช่นเดียวกันต้องมีการปรับตัวให้ทันตามยุคสมัย ความรู้หรือสิ่งที่เคยใช้ได้ในอดีต อาจใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน เภสัชกรจึงต้องเรียนรู้ ปรับตัวรับสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพเภสัชกร หรือวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากเรื่องเทคโนโลยี หรือ IT ในปัจจุบันแล้ว เรื่องการดูแลระบบสุขภาพ วิวัฒนาการของโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต ถือเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเภสัชกร จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ในครั้งนี้ ในส่วนของศักยภาพสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ที่ปีนี้มีอายุครบ 12 ปี และได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับภาค ระดับชาติ ตลอดจนนานาชาติมาโดยตลอด นับเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและให้เห็นถึงพลัง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน จากการรวมตัวกันของเภสัชกรภาคใต้ทั้งหมดในวันนี้ อาจารย์ ดร.จิราพร กล่าว

จากนั้นได้มีการมอบรางวัลแก่เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเภสัชกรผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพเภสัชกรรม อันนำไปสู่การเป็นตัวอย่างอันดีแก่เภสัชกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ ด้านสาขาเภสัชกรการศึกษา ภก.วัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย ด้านสาขาเภสัชกรชุมชน ภก.กษิติ์เดช ทองผ่อง ด้านสาขาเภสัชกรการตลาดและเภสัชอุตสาหการ ภญ.ยุพา วิภาสวัชรโยธิน ด้านสาขาบริการสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ต้นแบบดีเด่น (เน้นสร้างประโยชน์แก่สังคม) และ ภก.นันทวัฒน์ ศิโรโรจน์ ด้านเภสัชกรรุ่นใหม่ดีเด่น (อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ประกาศผลการคัดเลือก)

การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 : Smart Pharmacists 2020 ในครั้งนี้มีการประชุมวิชาการ อาทิ “ความร่วมมือของสหวิชาชีพสู่ความปลอดภัยในการใช้ยา” โดยชมรมเภสัชกรภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายวิชาชีพ “เภสัชกรในมุมมองสหวิชาชีพ” โดย นายกสภาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ จากนั้นในช่วงค่ำของวันเดียวกันเป็นกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเภสัชกรผู้เกษียณ ประจำปี 2561และกิจกรรมรับน้องเภสัชกรภาคใต้ และการประชุมวิชาการและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP