ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF พร้อมเร่งรัดศูนย์การแพทย์เปิด 120 เตียงปลายปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ความเป็น World Class University ต่อไป ทั้งนี้ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐาน UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) โดยในปี 2562อาจารย์ทุกคนจะสอนภายใต้กรอบ UKPSF มีการใช้ห้องเรียนแบบ Smart Classroom จำนวน 39 ห้อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ของแต่ละหลักสูตร มีการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงการขยายห้องเรียนขนาดเล็กและยกเลิกการเรียนโดยใช้ห้องขนาดใหญ่ การจัดตั้งสถาบันภาษาและปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้สอนด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของการพัฒนาทางด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยได้สร้างสวนวลัยลักษณ์ หรือ Walailak Park ขนาด 255 ไร่ แบ่งเป็นผืนน้ำ 130 ไร่ และผืนดิน 125 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้า มวล. ใช้เพื่อเป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อช่วยในการลดเรื่องอุบัติเหตุ มลพิษทางอากาศและเกิดภาวะโลกร้อน ทั้งยังสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนของโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วตาม Road map ที่วางไว้ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการให้สามารถเปิดบริการได้จำนวน 120 เตียงในปลายปี 2563 ซึ่งเมื่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี


TOP