ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเข้าสู่ตำแหน่งตามขั้นตอนต่อไป

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร

1 นายอลงกรณ์ อนุศักดิ์
2 นายวานิต ระยะไมตรี
3 นายสุรินทร์ ทองมี
4 นายทนงศักดิ์ มากพริ้ม
5 นายสัญญา อินณรงค์

2. พนักงานสายตรวจและบริการฉุกเฉิน

1 นายธรรมรงค์ ชาตะกาญจน์
2 นายบุญเจือ เกลี้ยงกลม
3 นายสมชาย พาหุบุตร
4 นายสมพร นาวารัตน์
5 นายศิระยุทธ วาหลวง
6 นายสำราญ โสพล
7 นายสมบัติ บัวผัน
8 นายศรัณย์ ศิริธรรม
9 นายสัญญา อินณรงค์
10 นายประสิทธิ์ พรหมมา
11 นายอนันต์ โต๊ะตาเหยะ
12 นายสมยศ อินทร์พรหม
13 นายวิโรจน์ ชื่นชม

3. เจ้าหน้าที่บริการ

1 นางสาวสกุลรัตน์ ใจซื่อ
2 นางสาวภัทริน เนตรไสว
3 นายเกษมพันธุ์ จิตรเย็น
4 นางสาวกิตติมา จกแก้ว
5 นางสาวศศิกร สุทธิรักษ์
6 นายชาตาพิชญ์ ผลความดี4. พนักงานรักษาความปลอดภัย

1 นางสาวสกุลรัตน์ ใจซื่อ
2 นางสร้อยสุดา รักษาพล
3 นางกนกพร ขวัญแก้ว
4 นายทวี ศักดิ์ศรี
5 นางสาวศิริพร รักชาติไทย
6 นางสาวสุมล นาคัน
7 นายไกรสร อุ่นจันทร์
8 นายสุรศักดิ์ ราชนิยม
9 นางสาวนฤมล นาคบาตร
10 นายศุภชัย ไหมนุ้ย
11 นางสาวจิดาภา รักษาพล
12 นายยะผาด หวันอะดาม
13 นายประมวล อิสระ
14 นายไวพจน์ หวันอะดาม
15 นางสาวน้ำทิพย์ พรประเสริฐ
16 นายอดีต สมสังข์
17 นางบุญภา กำลังดัดษณะ
18 นายวันชัย กำลังดัดษณะ
19 นายจิรศักดิ์ ยีสา
20 นางสำเริญ สุภาพโรจน์
21 นายปภังกร มัจฉาชาญ
22 นายนครินทร์ หมื่นศรีรา
23 นายสหัส เชาวนะ
24 นางยุพิน พนาลี
25 นายจงรักษ์ อุทัยรัตน์
26 นางราตรี คงสนิท
27 นางจารีรัตน์ รักเถาว์
28 นายสมใจ ทองคำ
29 นายจอม ไหมนุ้ย
30 นายสมบูรณ์ พรมประทีป
31 นายสุทิพย์ ดีช่วย
32 นางสาวเทียนประไพ พฤกษกลำมาศ
33 นายเสรี บุญทอง
34 นางสุชดา การัยภูมิ
35 นายสมพล ชัยเดช
36 นางอังคณา ชัยเดช
37 นายไพจิตร คงสนิท
38 นางสาวจีรภา ขุนศรีรักษา
39 นายประไพ เปาะทองคำ
40 นายโกวิทย์ พรหมรักษ์
41 นายประสิทธิ์ พรหมมา
42 นางสาวศิริยา ศรีจันทร์
43 นายจัด ช่วยอนันต์
44 นายพรศักดิ์ รักญาติ
45 นายอนันต์ โต๊ะตาเหยะ
46 นายสมยศ อินทร์พรหม
47 นายพงศ์ศิริ อินทร์พรหม
48 นางสาวละเมียด สมศักดิ์
49 นางแอนนา บุญฤทธิ์
50 นางสาววันเพ็ญ ศรีศักดา
51 นางสาวพรศรี ไชยยันต์
52 นายแทน หิรัญประสิทธิ์
53 นายปิยะราช นวลปาน
54 นายอุเทน ขาวล้วน
55 นางสาวลักษมณ บุญช่วย
56 นายจักริน ทองประดิษฐ
57 นายอภิชาต ผลาน้อย
58 นายพันธยุทธ คงนาน
59 นายสุชาติ สุรสาร
60 นางสาวกานดา ยีหยง
61 นางเวียงสา สุขสวัสดิ์
62 นางจินดา เลิศล้ำ
63 นายสมพร นาวารัตน์
64 นางพิไลวรรณ ช่วงชล
65 นางสาวอิทธิพร อินทะสา
66 นางเรณู องอาจ
67 นายอนันต์ณพ โอทองคำ
68 นางจรรยา จันมณี
69 นายประทีป ช่วงชล
70 นางนวรัตน์ เดชทิม
71 นางสาวสุกานดา อั้งยี่สม
72 นายกิติชัย รัตติการ
73 นายสุบิน กูล้อนิ
74 นายศิระยุทธ วาหลวง
75 นายอานนท์ ยีเกษม
76 นายณรงค์ เดชราช
77 นายอดิศักดิ์ พลเยี่ยมแสน
78 นายสุวิทย์ กิ่งรัตน์
79 นางอนงค์ ยอดประเสริฐ
80 นางอรพิน คงเมืองแท้
81 นางสาวกฤตติกา เพชรชนะ
82 นายนพดล มณีมัย
83 นางจริยา คงชัยศรี
84 นางฐิติวรรณ ทวีเมือง
85 นายสุริยันต์ นวนมี
86 นางภคพร พรหมทอง
87 นายวีรศักดิ์ พุมรักชาติ
88 นายณรงค์ฤทธิ์ สุดาวรรณศักดิ์
89 นายวุฒิชัย จันทร์ชุม
90 นางสาวจันจิรา หวังหยัน
91 นายประยุต พบด้วง
92 นายพยง ทองปนะ
93 นายภัทร์พล ช่วงชล
94 นายสุวิทย์ สายทอง
95 นายเอกชัย หมินหมัน
96 นายไกรศร พุดทรา
97 นางสาวสมศรี ฤทธิ์มุณี
98 นายกฤษฎา แทบทับ
99 นางสมนา วงค์สวัสดิ์
100 นายสมชาย จันทร์หริก
101 นายปัญญา อามิตร
102 นายอุดมพันธ์ ศรีวิสุทธิ์
103 นายสำราญ สีสว่าง
104 นายสุรชัย ทองประดิษฐ
105 นายสุทธิเดช อรุณ
106 นายวิโรจน์ ชื่นชม
107 นางสาวสุภาพร อินทรณรงค์
108 นายวสิน ปะหนะ
109 นายนิกร ส้มแป้น
110 นางสาวจุรี ญาติมาก
111 นางสาวนารีรัตน์ แสนพยุหะ
112 นางสาวกิตติมา จกแก้ว
113 นางวรรณา บุญเจริญ
114 นางสาววาสนา โต๊ะหมาด
115 นายบุญฤทธิ์ มีสุข
116 นายสุรินทร์ โต๊ะตาเหยะ
117 นายจเร เพ็ชรมณี
118 นางเสาวลักษณ์ สุขศิริ
119 นางสาววิจิตรา ขุนหวาง
120 นางสุชานิษฐ์ พันธรักษ์
121 นายศักดิ์ดา จำมี
122 นายอโนทัย ทิศคงทอง
123 นายสราวุฒิ บัวผัน
124 นายณัฐวุฒิ วิวัฒน์
125 นางลัดดา แซ่ติ้ว
126 นายอุดมรัตน์ พรหมแก้ว
127 นายจักรพงศ์ คงชัยศรี
128 นายธนาวัฒน์ ขันเงิน
129 นายฟอง เพ็ชรมณี
130 นายจตุรงค์ วงศ์น้อย
131 นางสาววรรณดี สมศักดิ์
132 นายโสภณ ศรีวิสุทธิ์
133 นางบุบผา รำพัฒน์
134 นายสิทธิพันธ์ รำพัฒน์
135 นายนันธพงศ์ รำพัฒน์
136 นายอมร อินทมาศ


กำหนดการสอบ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ

อาคารพละศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ

อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 

 

 


TOP