ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่ดังนี้

1. นักเรียนสายวิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ยรวม GPAX 2.75 ขึ้นไป
2. เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.00
3. เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
4. เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่ https://entry.wu.ac.th/newweb2/tcas.html


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP