WU-Campus-Tour

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ จำนวน 85 คน เยี่ยมชมและฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ รวมทั้งคณบดี คณาจารย์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่นักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้ โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP