ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ให้จัดฝึกอบรมวิชาการระดับประเทศ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 5 สาขาวิชา โดยสาขาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ คัดเลือกเข้าค่ายสาขาละ 35 คน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร

1.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.2. เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง สำหรับโครงการโอลิมปิกวิชาการ
1.3. ผู้สมัครสาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5 ทุกแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2562
1.4. ผู้สมัครสาขาชีววิทยา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5 ทุกแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2562
1.5. ผู้สมัครสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2562
1.6. นักเรียนที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ต้องสมัครและ สอบ ผ่านการคัดเลือกตามปกติ แต่การเข้ารับการอบรมให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานแต่ละศูนย์

2. หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาทต่อ 1 สาขาวิชาต่อ 1 ศูนย์อบรม (หากประสงค์สมัคร 1 สาขาวิชา เลือก 2 ศูนย์อบรม ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 200 บาท) ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนในทุกกรณี

4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

4.1. สมัครได้ที่เวปไซต์ http://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
4.2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
4.3. ดาวน์โหลดใบสมัคร
4.4. นำใบสมัครไปชำระเงินที่เซ่เว่นอีเลฟเว่น
4.5. นักเรียน 1 คน สามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 วิชา แต่ละวิชาเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม

5. ศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการ

5.1. ศูนย์สอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 0-7781-1078
5.2. ศูนย์สอบโรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 0-7751-1221
5.3. ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0-7539-9123
5.4. ศูนย์สอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 0-7544-7318
5.5. ศูนย์สอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0-7541-1348
5.6. ศูนย์สอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 0-7537-8888
5.7. ศูนย์สอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0-7535-6137
5.8. ศูนย์สอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 0-7727-2104
5.9. ศูนย์สอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0-7727-2300

6. การสอบคัดเลือก

6.1 กำหนด วัน เวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ที่ รายวิชา เวลาสอบ
1 ชีววิทยา 9:00 - 12:00
2 คณิตศาสตร์ 9:00 - 12:00
3 เคมี 13:00 - 16:00
4 คอมพิวเตอร์ 13:00 - 16:00
5 ฟิสิกส์ 13:00 - 16:006.2 เนื้อหาวิชาที่สอบคือ

สาขาวิชาเคมี ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุปละสารประกอบ พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย และปริมาณสารสัมพันธ์

สาขาคณิตศาสตร์ ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา คณิตศาสตร์หลัก และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร สสวท.ปี 2551 ระดับชั้น ม.1 - ม.4 ภาคการศึกษาปีที่ 1
- เนื้อหา ม.ต้น มีทั้งหมด 16 เรื่องได้แก่ เลขยกกำลัง พหุนาม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วงกลม ระบบจำนวนจริง สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อัตราส่วนตรีโกณมิติ เรขาคณิต พื้นที่ผิวและปริมาตร การแยกตัวประกอบและเศษส่วนพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา ระบบสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ
- เนื้อหา ม.4 เทอม 1 มีทั้งหมด 7 เรื่องได้แก่ เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบแบบเติมคำตอบ จำนวน 30 ข้อ

สาขาวิชาชีววิทยา ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง เซลล์โครงสร้างและหน้าที่ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ สารชีวโมเลกุล การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกเซลล์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบต่อมไร้ท่อ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของพืชดอก ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุลของสัตว์ ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสทา อาณาจักรฟังใจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การตอบสนองของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญของสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ DNA และ DNA เทคโนโลยี ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน
หมายเหตุ : ขอบเขตเนื้อหาต้องไม่เกินในหนังสือชีววิทยาของ สสวท.

สาขาฟิสิกส์ ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง การแปลงหน่วย กฎของการเคลื่อนที่ หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม หลักการอนุรักษ์พลังงาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบวงกลม สภาวะสมดุลสถิต ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ของไหล ความดันของไหล การขยายตัวเชิงความร้อนของสาร กฎของแก๊ส เลนส์และกระจก
ลักษณะข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ รวม 50 คะแนน
เติมคำสั้นๆ จำนวน 10 ข้อ รวม 50 คะแนน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 เลขหลัก

ฟังก์ชัน
1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน : ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ ฟังก์ชัน
2. ฟังก์ชันเชิงเส้น
3. ฟังก์ชันกำลังสอง : กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 เลขเสริม
กรณฑ์ที่สอง
1. สมบัติของ √a เมื่อ a ≥ 0 2. การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่ 2

การแยกตัวประกอบพหุนาม
1. ของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
2. ของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
3. ของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
4. ของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

สมการกำลังสอง
1. ทบทวนสมการกำลังสอง 2. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์

พาราโบลา
1. สมการของพาราโบลา กำหนดด้วยสมการ y = ax2, y = ax2 + k,
Y = a(xh)2 + k, y = ax2 + bk + c

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 เลขหลัก

อสมการ
1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ความน่าจะเป็น
1. ความน่าจะเป็น 2. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 4. ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

สถิติ
1. ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 2. ค่ากลางของข้อมูล

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. ทักษะกระนวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 เลขเสริม

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
3. การสร้าง

ระบบสมการ
1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง
2. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ

วงกลม
1. วงกลม
2. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
3. คอร์ด
4. เส้นสัมผัสวงกลม

เศษส่วนของพหุนาม
1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม
2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของหนุนาม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 เลขหลัก

เซต
เขต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

การให้เหตุผล

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย
2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

จำนวนจริง
1. จำนวนจริง
2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ (การเท่ากันในระบบจำนวน การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
3. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง (การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว)
4. การไม่เท่ากัน 5. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง

เลขยกกำลัง
รากที่ n ของจำนวนจริง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 เลขเสริม

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1. ประพจน์
2. การเชื่อมประพจน์
3. การหาค่าความจริงของประพจน์
4. การสร้างตารางค่าความจริง
5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
6. สัจนิรันดร์
7. การอ้างเหตุผล
8. ประโยคเปิด
9. ตัวบ่งปริมาณ
10. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

ระบบจำนวนจริง
1. จำนวนจริง
2. สมบัติของระบบจำนวนจริง
3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
4. สมบัติของการไม่เท่ากัน
5. ช่วงและการแก้สมการ
6. ค่าสัมบูรณ์
7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
1. การหารลงตัว 2. ขั้นตอนวิธีการหาร 3. ตัวหารร่วมมาก 4. ตัวคูณร่วมน้อย

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2 เลขหลัก

ฟังก์ชัน
1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ ฟังก์ชัน) 2. ฟังก์ชันเชิงเส้น
3. ฟังก์ชันกำลังสอง (กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำกราฟไปใช้ในการแก่สมการและอสมการ การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ)
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 5. ฟังก์ชันค่าสมบรูณ์ 6. ฟังก์ชันขั้นบันได

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2. การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2 เลขเสริม

ระบบสมการเชิงเส้น + เมทริกซ์
1. ระบบสมการเชิงเส้น
2. เมทริกซ์
3. ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
4. การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

ฟังก์ชัน
1. ความสัมพันธ์ (ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์)
2. ตัวผกผันของความสัมพันธ์
3. ฟังก์ชัน (ความหมายของฟังก์ชัน การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน เทคนิคการเขียนกราฟ

เรขาคณิตวิเคราะห์
1. ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
2. ภาคตัดกรวย (วงกลม วงรี พาราโบลาโบลา ไฮเพอร์โบลา การเลื่อนกราฟ)
ลักษณะข้อสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ (คณิตศาสตร์ 60 ข้อ กระบวการคิด 40 ข้อ)

7. กำหนดการ


1 – 31 กรกฎาคม 2562
รับสมัคร นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน 7-Eleven

9 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และแจ้งข้อมูลสถานที่สอบทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp

25 สิงหาคม 2562
สอบคัดเลือกนักเรียน ที่โรงเรียนศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการ

19 กันยายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp

17 – 20 กันยายน 2562
ยืนยันเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp

5 - 22 ตุลาคม 2562
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 / 2562

* พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp

* มีนาคม 2563
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 / 2562

*เมษายน – มิถุนายน 2563
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 / 2562

*เมษายน – มิถุนายน 2563
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

*หมายเหตุ 1. กำหนดการการเข้าค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*หมายเหตุ 2. หากนักเรียนมีผลคะแนนเท่ากัน ทางโครงการฯ จะให้สิทธิ์กับนักเรียนตามลำดับการสมัครสอบ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ทางศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้รับบริการอาหารและที่พักตลอดการอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2

 

 

8. จำนวนนักเรียนและสถานที่จัดค่ายอบรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาชาวิชาเคมี01 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 35 คน
สาชาวิชาเคมี02 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนสตรีทุ่งสง 35 คน
สาชาวิชาชีววิทยา01 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 35 คน
สาชาวิชาชีววิทยา02 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 35 คน
สาชาวิชาฟิสิกส์01 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 35 คน
สาชาวิชาฟิสิกส์02 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 35 คน
สาชาวิชาคณิตศาสตร์01 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 35 คน
สาชาวิชาคณิตศาสตร์02 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนศรียาภัย 35 คน
สาชาวิชาคอมพิวเตอร์01 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 35 คน
สาชาวิชาคอมพิวเตอร์02 ค่ายที่1 ศูนย์อบรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 35 คน
ทุกสาขาวิชา ค่ายที่2 ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาละ 30 คน
ทุกสาขาวิชา ค่ายที่3 ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาละ 6 คน

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียนเข้าค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามดุลยพินิจของมูลนิธิสอวน.

9. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณธนพร เจริญพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-2051 หรือ 093-575-6289 โทรสาร 0-7567-2004 E-mail : posn.walailak@gmail.com หรือโรงเรียนศูนย์สอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/olympic/

TOP