Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

26/07/2562

2693

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ Kick Off Walailak Go Green ” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง (Walailak Green University) โดยได้ให้ความสำคัญบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World ranking ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืนทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การกำจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ำ การขนส่ง และการให้ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ในปี 2018 จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกหรือ UI GreenMetric World ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ที่อันดับ 19 ของประเทศจากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 32 สถาบันของประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 4600 คะแนน

“กิจกรรม“ Kick Off Walailak Go Green ” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานและบุคลากร ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน ที่สำคัญโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถรวบรวมข้อมูลจจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ได้อีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล กล่าวประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร