ข่าวการศึกษา

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับชมและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และ คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา DST62-101 Learning Process กระบวนการเรียนรู้ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กำกับดูแลการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และดำเนินการศึกษาค้นคว้ามานำเสนอ ได้แก่ Collaboration, Creativity, Cross cultural และ Professionalism เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP