Location

0 7567 3000

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

04/11/2562

1541รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ” ณ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์และสมาคมวิจัยและการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCORE) โรงแรมเจน มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่17-20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร ยังบริจาคสิ่งจำเป็นในการรักษาความสะอาดของ “WASH program” ให้กับชุมชนภายใต้ความร่วมมือการวิจัยในหัวข้อ “การตรวจหาปรสิตทางน้ำในชุมชน Boliwong” นอกจากนี้ยังได้มีเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 2 โครงการ คือ "ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่" กับทีมนักวิจัยจาก AklanState University, Banga, Aklan, Philippines และ “ระบาดวิทยา การแพทย์และนวัตกรรมผลกระทบของปรสิตทางน้ำในฟิลิปปินส์- สู่การวิจัยในเครือข่ายระหว่างประเทศ” กับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัย Centro Escolar, มหาวิทยาลัย De La Salle - Damarinas, Cavite มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Rizal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งการร่วมร่วมมือระหว่างประเทศนี้จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นสำหรับเครือข่ายของการวิจัย