Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง ส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายง่าย

11/11/2562

2485

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ร่วมส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายตามธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมงานคึกคัก

เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน“วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี เพื่อสืบสานประเพณีไทย พร้อมส่งเสริมการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก มีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยร่วมงานจำนวนมากโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการว่า การจัดกิจกรรมวลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมประเพณี อันดีงามของไทยในการปลูกฝังคุณธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคาซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ กระตุ้นให้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและหวงแหน เพื่อสร้างความยั่งยืน อีกทั้งเป็นประเพณีที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบในการร่วมกันจัดกิจกรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปในปีนี้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboys ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้ เทพีนพมาศประเภทบุคลากร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์ ส่วนสื่อสารองค์กรในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปริชาติ บุญเกิด อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลนางงามขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ชูทอง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประเภทนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฎฐาพร ดวงสุวรรณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรนุช วันแรก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณัฎฐกร ชัยนิรัติศัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และรางวัลนางงามขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวอาภาพร นามเกิด วิทยาลัยสัตวแพทศาสตร์อัครราชกุมารีส่วนผลการประกวด Miss Ladyboys ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิวัต อาจหาญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอภิวัฒน์ บุญเพ็ง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนกฤต บุญเทียม สำนักวิชาการจัดการ และรางวัลนางงามขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายอภิวัฒน์ บุญเพ็ง สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภทได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย ขันน้ำพานรองและเกียรติบัตร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2000, 1000 และ 1000 บาทตามลำดับ

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย

นางสาววรฤทัย อุดใหม่ และนางสาวรัฐธิยาภรณ์ บุญรัตน์ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร