ข่าวทั่วไป

การให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง (กรุงเทพมหานคร) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ภายใต้อาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดค่ารักษา ดังนี้

บุคคลทั่วไป 25,000 บาท
บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 22,000 บาท
บุตรบุคลากร 23,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0-2299-0935 หรืออีเมล wuoralcent@gmail.com

 


TOP