ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปาฐกถาพิเศษ “สิ่งท้าทายสังคมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”