ข่าวเด่น

ผลงานวิจัยด้าน Physical Sciences ของม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ 3 ของประเทศ จัดโดย Nature Index Ranking

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้าน Physical Sciences ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับล่าสุดของดัชนีวารสารชั้นนำระดับโลก Nature Index Ranking ส่วนผลงานภาพรวมอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ เว็บไซต์ natureindex.com ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นนำระดับโลก Nature Index Ranking  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2019 -31 ธันวาคม 2019 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index Ranking 2020 ด้าน Physical Sciences ให้อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศไทย มีจำนวนบทความวิจัย Article Count (AC) = 2 และค่าความเป็นเจ้าของและผลงานวิจัย Fractional Count (FC) =1.03  เป็นผลมาจากการเผยแพร่งานวิจัยสำคัญเกี่ยวกับ Deformed Starobinsky model in gravity’s rainbow ในวารสาร European Physical Journal C ซึ่ง มีรองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น First author  และผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Unification of inflation and dark matter in the Higgs–Starobinsky model ในวารสาร European Physical Journal C มีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น Corresponding author เช่นเดียวกัน ทำให้ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในด้าน Physical Sciences

อย่างไรก็ตาม หากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน  Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences  ผลปรากฎว่าในช่วงดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index Ranking ให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศไทย  ซึ่งเป็นผลมาจากการเผยแพร่ 5 ผลงานวิจัยสำคัญ ดังนี้ 1) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Deformed Starobinsky model in gravity’s rainbow เผยแพร่ในวารสาร European Physical Journal C โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น First author
2) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Unification of inflation and dark matter in the Higgs–Starobinsky model ในวารสาร European Physical Journal C โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น Corresponding author
3) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ The First Observation of Hidden Hysteresis in an Iron(III) Spin‐Crossover Complex  เผยแพร่ในวารสาร Angewandte Chemie International Edition โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เป็น Corresponding author
4) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Metformin Inhibits Progression of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma by Acting Directly on Carcinoma-Initiating Cells ในวารสาร Cancer Research โดยมี อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม เป็น Co-author และ
5) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 4E-BP1 Is a Tumor Suppressor Protein Reactivated by mTOR Inhibition in Head and Neck Cancer ในวารสาร Cancer Research ที่มี อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม เป็น Corresponding author

ส่งผลให้ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ทั้งนี้การที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้าน Physical Sciences ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index Ranking ให้อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และผลงานภาพรวมอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีนโยบายก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบที่มีทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงในหลายสาขาที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


The 2020 tables are based on Nature Index data from 1 January 2019 to 31 December 2019.https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/academic/physical-sciences/countries-Thailand?fbclid=IwAR0LZa3xcad9_fVOEDQPX2l0f9jQ7pSLQmXomJJyzgvuNeMmoEFSnXRy_j8

 https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/academic/all/countries-Thailand?fbclid=IwAR2hAJVjbSJpkmofkLi0IasHjAhP0-8wTopj-38qkPLqtvpstYd6eUo2Mdc


TOP