ข่าวทั่วไป

ขอรับบริจาคเงินและของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินและของใช้จำเป็น เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ทั้งชุมชนและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรายได้ที่เป็นตัวเงินทั้งหมดจะนำไปซื้อของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร เครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง น้ำมัน แอลกอฮอล์ หรือของใช้จำเป็นอื่นๆ   

ทั้งนี้  หากบริจาคเป็นสิ่งของสามารถนำไปบริจาคได้ที่  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสามารถบริจาคเงิน (หน่วยงานไม่ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี)  ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 เลขที่บัญชี 020317275384 ปิดรับบริจาควันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และกำหนดไปบริจาคให้กลุ่มผู้ประสบภัยภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2563

หมายเหตุ : กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 


TOP