ข่าวการศึกษา

การให้บริการชุดครุย บัณฑิต เช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ฝ่ายบริการเสื้อครุยบัณฑิต  มีมติเห็นชอบให้จัดระบบการให้บริการชุดครุย บัณฑิต เช่า/ตัด  ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2562 -2564 นั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศระเบียบและเงื่อนไขในการหาผู้ประกอบกิจการให้บริการตัดและเช่าชุดครุย  โดยคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ คัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้บริการคือ ร้านอมเรศ เป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบดังนี้
 

เอกสารแนบ


TOP