ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพฯ