ข่าวเด่น

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๐ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary" เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนดจัดส่งผลงานภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๗ ๖๓๒๐

 

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary"

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ข่าวเด่น

TOP